Medzinárodná súťaž Cena prof. Jindřicha Halabalu 2013

DOWNLOAD /PDF/

Cena prof. Halabalu 2013 prebehne v súlade so Štatútom súťaže pod záštitou dekana Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Mikuláša Siklienku, PhD. Odborní garanti podujatia: prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.; prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.

Predmet súťaže

Cena prof. Jindřicha Halabalu 2013 bude na základe súťaže udelená študentovi, prípadne kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v akademickom roku 2012/2013 v rámci štúdia (ateliérovej tvorby).

Účastníci súťaže

Medzinárodnej študentskej súťaže o Cenu profesora Halabalu sa môžu zúčastniť so svojimi projektmi študenti vysokých škôl z rôznych štátov Európskej únie, študujúcich v rámci dizajnérskych študijných odborov zameraných na oblasť dizajnu nábytku a interiérového dizajnu. Projekt prihlasuje do súťaže študent so súhlasom školy.

Ciele podujatia

Hlavými cieľmi podujatia sú dlhodobá podpora vzostupu kvality študentských prác,vytvorenie priestoru pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni a posilnenie komunikácie akademického prostredia s odbornou praxou.

Časový harmonogram 9. ročníka súťaže

 • Vyhlásenie súťaže: 1.12.2012
 • Termín pre doručenie prihlášok (on-line registrácia): 1.3.2013 – 7.6.2013
 • Termín pre doručenie súťažných prác: 10.9.2013
 • Vyhodnotenie a výstava súťažných návrhov vo Zvolene: 10 – 11 2013
 • Putovná výstava: 2014

Súťažné kategórie

 1. Dizajn nábytku – klauzúrne práce/semestrálne
 2. Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa
 3. Dizajn interiéru – klauzúrne práce/semestrálne práce
 4. Dizajn interiéru – záverečné práce 1. a 2. stupňa
 5. Kategória navrhnutá organizujúcou univerzitou pre 9. ročník súťaže:
  študentské projekty v kontexte predmetu riešenia súťaže na tému NEnábytok

Vyhodnotenie súťaže

Hodnotiacu porotu vymenuje dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene z pedagógov zúčastnených škôl, prizvaných zástupcov odbornej praxe a Slovenského centra dizajnu. Porota posúdi všetky prihlásené projekty. Najlepšie študentské práce budú vystavené v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku. Usporiadateľ pozve súťažiacich emailom na vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční počas vernisáže výstavy vo Zvolene a informuje o výsledkoch súťaže médiá. Po ukončení výstavy vyzve usporiadateľ autorov k prevzatiu súťažných prác, zabezpečí vydanie katalógu a jeho distribúciu súťažiacim. Putovná výstava víťazných projektov. Ocenené projekty budú zaradené do nadväzujúcej putovnej výstavy, ktorá predstaví najlepšie súťažné návrhy počas roka 2014 aj i iných mestách Slovenska a v zahraničí.

Prihláška

 • Uzávierka on-line prihlášok: 7. 6. 2013
 • Každý študent môže prihlásiť maximálne 2 súťažné návrhy
 • On – line prihlasovací formulár (prístupný od 1.3.2013)


Komentáre sú uzavreté.