TRANSTECHDESIGN konferencia

Centrum vedecko-technických informácií SR spolu s Ústavom dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Transtechdesign — transfer technológie do dizajnu, ktorá sa bude konať v dňoch 13. 3. 2013 — 14. 3. 2013 v priestoroch CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Termín konania konferencie: 13. — 14. 3. 2013 [Fb event]
program na stiahnutie

Miesto konania konferencie:
Centrum vedecko-technických informácii SR
Lamačská cesta 8/A
Bratislava

Téma konferencie:
Transfer technológie do dizajnu; nové technológie a dizajn

Medzinárodná vedecká konferencia Transfer technológie do dizajnu — nové technológie a dizajn sa koná v rámci implementácie národného projektu árodná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Vedecký výbor konferencie:

 • prof. akad. soch. Peter Paliatka (predseda vedeckého výboru)
  Ústav dizajnu, FA STU
 • prof. akad. soch. Pavel Škarka
  UTB ve Zlíně, FMK
 • Doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD.
  TU v Košiciach, FU
 • Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
  Ústav dizajnu, FA STU

Organizačný výbor konferencie:

 • Mgr. art. Zuzana Labudová
  Ústav dizajnu, FA STU
 • Mgr. art. Jozef Turlík
  Ústav dizajnu, FA STU

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Program konferencie / STREDA / 13. 3. 2013

08.00 — 09.00: REGISTRÁCIA
09.00 — 09.15: OTVORENIE

09:15 — 09:45
RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.,

Odbor transferu technológií CVTI SR
Národný systém podpory transferu technológií

09:45 — 10:15
Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.

FA STU, Ústav dizajnu
Dizajn, inovácie, konkurenčná stratégia —profit či hazard

10:15 — 10:45
Doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Využití digitálních technologií v procesu řešení designu závodního tahače

10:45 — 11:00 / PRESTÁVKA /

11:00 — 11:30
prof. Ing. Emil Evin, CSc.

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Dizajn moderných ocelí pre ľahké nosné a škrupinové konštrukcie

11:30 — 12:00
doc. akad. soch. Peter Humaj
FA STU, Ústav dizajnu
Umelá inteligencia a dizajn

12:00 — 12:30
Ing. Miloslav Drápela (MCAE Systems, s.r.o.), Brno
Využití 3D digitálních technologií v design a sochařství

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

12:30 — 14:00 / OBEDOVÁ PRESTÁVKA /

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

14:00 — 14:30
MgA. Martin Surman, ArtD.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Aplikace technologie 3D tvarování dýhy v interiérovém designu

14:30 — 15:00
Mgr. art. Ondrej Štefík

Hmat s.r.o., Bratislava

3D tlač – jej história, stav v sučasnoti a horizonty budúcnosti

15:00 — 15:30
Ing. Tomáš Nagy, ArtD.
FA STU, Ústav dizajnu
Dizajn manažment

15:30 — 15:45 / PRESTÁVKA /

15:45 — 16:15
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
FA STU, Ústav dizajnu
Vizuálna komunikácia

16:15 — 16:45
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
FA STU, Ústav dizajnu
Technológie nezávislého umeleckého bádania

16.45 — 17.30 / zhrnutie prvého dňa, diskusia

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Program konferencie / ŠTVRTOK / 14. 3. 2013

09:40 — 10:00
Mgr. art. Michala Lipková
FA STU, Ústav dizajnu
Remeslo ako Open Source – dizajn výrobkov pracujúci s kultúrnym dedičstvom v postindustriálnej spoločnosti

10:00 — 10:20
Mgr. art. Zuzana Turlíková
FA STU, Ústav dizajnu
Transformácia ľudského tepla na elektrickú energiu v dizajne bezpečnostnej reflexnej vesty

10:20 — 10:40
Ing. arch. Ondrej Miklánek

FA STU, Ústav dizajnu
Aplikácia virtuálnej reality v tvorivom procese

10.40 — 11.00: PRESTÁVKA

11:00 — 11:20
Mgr. art. Hedviga Harvánková
FA STU, Ústav dizajnu
Nové technológie v obalovom dizajne

11:20 — 11:40
Mgr. art. Zuzana Labudová
FA STU, Ústav dizajnu
Inovácia vs. tradícia

11.40 — 12.00
Mgr. art. Jozef Turlík
FA STU, Ústav dizajnu
Ako technológia (de)formuje tvorbu dizajnéra

12:00 — 12:20 / zhrnutie druhého dňa, diskusia

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

OZNAM PRE ŠTUDENTOV – Výučba v dňoch 13. 3. a 14. 3.

Predmety vyučované pedagógmi z iných fakúlt (SjF, FCHPT,…) a predmet Nemecký jazyk budú prebiehať podľa rozvrhu. Predmety Anglický jazyk, Dejiny dizajnu, Ekologické aspekty tvorby a Fotografický dizajn budú prebiehať podľa rozvrhu, pokiaľ Vás vyučujúci neinformuje prostredníctvom AIS-u inak. Výučba ostatných predmetov nebude prebiehať na fakulte, no študenti sa v danom čase zúčastnia na konferencii. Vo štvrtok 14. 3. bude popoludňajšia výučba prebiehať už podľa rozvrhu.Komentáre sú uzavreté.