Súťaž “Moje ľudské práva”

Navrhnite plagát na tému „Moje ľudské práva“!

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva pod záštitou Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 pozýva mladých výtvarníkov na účasť v umeleckej súťaži „Moje ľudské práva“. Spolu spojíme ľudské práva s umeleckým nadaním! Návrh plagátu s Tvojim umeleckým výtvorom na tému ľudských práv môže byť práve ten, ktorý Stredisko využije ako svoj propagačný materiál pri príležitosti 20. výročia svojej existencie. V rámci EHMK 2013 sa takisto uskutoční výstava najkreatívnejších umeleckých diel prihlásených do súťaže.

Cieľom umeleckej súťaže „Moje ľudské práva“ je vytvorenie príležitosti pre žiakov navrhnúť plagát v rámci viacerých tém súvisiacich s ĽUDSKÝMI PRÁVAMI, čím sa rozvíjajú nielen ich umelecké schopnosti spojené s kreativitou, ale tiež záujem o problematiku dodržiavania ľudských práv a záujem o problematiku multikulturalizmu, rasizmu, rodovej rovnosti, nediskriminácie a práv detí. Súťaž zároveň umožňuje košickým žiakom reálne sa zapojiť do umeleckého a kultúrneho diania v rámci EHMK 2013 a tým im vytvoriť priestor na prezentovanie vlastných umeleckých diel. V rámci EHMK 2013 bude takisto uskutočnená výstava, kde si budete môcť pozrieť najkreatívnejšie umelecké diela žiakov, ktorí sa zapoja do súťaže.

Informácie o súťaži

Zapojiť sa môžu:

 • žiaci základných škôl a základných umeleckých škôl v Košiciach (1. kategória)
 • študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a STU BA (2. kategória)

Požiadavky na grafický návrh:

 • ručná kresba s akýmkoľvek vyjadrovacím prostriedkom (farebné ceruzky, vodové farby, pastelky atď.)
  - minimálne rozmer A3, maximálne rozmer A2
 • návrh v grafickom programe (Adobe Photoshop, CorelDRAW atď.)

Témy súťaže:

 • Ľudské práva
 • Nediskriminácia
 • Multikulturalizmus
 • Problematika rasizmu
 • Rodová rovnosť
 • Práva dieťaťa

Plagát môže byť doplnený aj krátkym mottom, alebo výstižným krátkym textom.

Odovzdávanie návrhov: 15. apríl – 7. jún 2013

Kresby a návrhy zasielajte na adresu:

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Regionálna kancelária Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice

alebo na info@snslp.sk

Vyhlásenie výhercov a odovzdanie cien:

Výhercovia súťaže budú ocenení finančnými a vecnými cenami.

 • Ocenenia: zlaté, strieborné a bronzové miesto
 • V každej kategórii slávnostné vyhlásenie výhercov a odovzdanie cien: 14. Jún 2013
 • Výhercovia a ich umelecké diela budú zobrazené na webovej stránke Strediska a na webovej stránke EHMK 2013

Členovia poroty pre vyhodnocovanie grafických návrhov:

 1. JUDr. Juraj Horváth, výkonný riaditeľ SNSĽP
 2. Ing. Michal Brašeň, ArtD. grafický dizajnér pedagóg STU BA, FA Ústav dizajnu
 3. PhDr. Vladimír Beskid, umelecký riaditeľ EHMK 2013
 4. PaedDr. Miroslav Mižák, výtvarný umelec
 5. Mgr. Ivana Rohoňová, vedúca kancelárie výkonného riaditeľa

Ako sa zúčastniť a podmienky účasti

1. Ku každému dielu musia byť priložené tieto údaje:

 • Názov témy, po prípade aj názov diela
 • Meno účastníka
 • Vek a dátum narodenia účastníka
 • Korešpondenčná adresa
 • Telefónne číslo a e-mailová adresa (ak existuje)
 • Podpis účastníka potvrdzujúci súhlas s podmienkami súťaže

V prípade žiakov základných škôl aj:

- Meno zákonného zástupcu / zákonných zástupcov účastníka
- Telefónne číslo a e-mailová adresa (ak existuje) zákonného zástupcu / zákonných zástupcov účastníka
- Podpis zákonného zástupcu potvrdzujúci súhlas s podmienkami súťaže.

2. Súťaže sa nemožno zúčastniť s už zverejnenými dielami, dielami, ktoré už boli v akejkoľvek inej súťaži, dielami, ktoré porušujú práva tretích osôb, sú hanlivé alebo porušujú právne predpisy Slovenskej republiky. Diela sa musia vzťahovať na tému súťaže, do ktorej sa predkladajú.

3. Účastník sa môže zúčastniť s ľubovoľným počtom diel. Účastník môže získať len jednu cenu.

4. Odovzdaním diela účastník dáva súhlas s jeho použitím Slovenským národným strediskom pre ľudské práva na propagačné účely.Komentáre sú uzavreté.