Letná stáž v OMS 2013

VyhlasovateľOMS s.r.o.

Prezentácia na FA STU - štvrtok 16. 5. 2013 – 9:00 – m. č. 133

OMS s.r.o. vyhlasuje dvojmesačnú stáž pre študentov dizajnu a príbuzných odborov na oddelení Produkt dizajn v sídle spoločnosti OMS s.r.o. Spoločnosť OMS. s.r.o. je držiteľom Národnej ceny za dizajn z r. 2011 a je renomovanou slovenskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vlastným vývojom, navrhovaním a výrobou svietidiel. Cieľom stáže je hľadanie a podpora talentov a budúcich profesionálnych partnerov v odvetví svetelného dizajnu, rozvíjanie individuálnych a tímových zručností študentov dizajnu počas letných prázdnin v profesionálnom prostredí dizajnérskeho oddelenia OMS s.r.o.

Stáž je platformou na vzájomné poznávanie, vzdelávanie a zlepšovanie kvality v dizajne na Slovensku. Stáž je určená pre študentov vybraných vysokých škôl so zameraním na dizajn (jeden kandidát z jednej vysokej školy) a príbuzných umeleckých odborov so sídlom na území SR. Vybraní kandidáti budú pozvaní do dizajnérskeho oddelenia v OMS s.r.o., kde pod vedením interných dizajnérov budú pracovať ako samostatný tím pracujúci na dizajnérskych zadaniach.

Tento tím sa bude zúčastňovať všetkých pracovných činností spojených s oddelením Produkt dizajn a to hlavne: návrhov nových výrobkov, prípravou nových konceptov a vízií, príprave virtuálnych 3D modelov, výrobou makiet a fyzických modelov, skicovaniu, modelovaniu a iných pracovných a propagačných činností. Tím sa bude ďalej zúčastňovať konzultácií s oddelením vývoja a konštrukcie OMS s.r.o a prezentovať svoje výsledky v cudzom jazyku pred inžiniermi a vedením spoločnosti a výsledky práce tímu budú prezentované v rámci showroomu OMS s.r.o. na Bratislava Design Week 2013.

Strategický partner stáže
Nadácia Tatra Banky prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu 2013
Predpokladaná výška poskytnutého grantu – 1500 EUR

Účel stáže

  • Vytvorenie študentského mikro-tímu v rámci oddelenia Produkt dizajn
  • Vytvorenie spoločného diela na základe požiadavkov vedenia spoločnosti OMS. s.r.o.
  • Profesionálna výpomoc dizajnérom v oddelení Produkt dizajn
  • Profesionálna výpomoc dizajnérom pri príprave showroomu OMS s.r.o. na Bratislava Design Week 2013

Účastníci stáže
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta Architektúry – Ústav Dizajn
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – štúdijný odbor – Dizajn
Vysoká škola múzických umení v Bratislave – Odbor výtvarné umenie – Katedra scénografie

Kritériá výberu kandidáta
Výber kandidáta prebehne formou osobného stretnutia a pohovoru s kandidátom a jeho pedagógom po prezentácii semestrálnych prác na vybraných vysokých školách (prieskum). Pre spoločnosť OMS s.r.o. je dôležité, aby bol kandidát vzdelaný v súčasnej problematike dizajnu, práce s emóciou, ovládal  2D a 3D počítačové programy, aby ovládal svetový cudzí jazyk a aby bol tímový hráč, pretože bude súčasťou tímu. Podmienkou prijatia bude podpis zmluvy a dohody o mlčanlivosti so spoločnosťou OMS s.r.o., čo predstavuje štandardný postup pri ochrane informácií o výrobných technológiách.

Úhrady
Spoločnosť OMS. s.r.o. bez úhrady poskytne pre účely stáže študentov priestory v kancelárii oddelenia Produkt dizajn vo vývojovom oddelení v Dojči, internetové pripojenie, priestory dielní s technickými pomôckami, stravovanie (obedy) a odborný dohľad nad realizovaným projektom.

Spoločnosť OMS s.r.o. poskytne priestor na propagáciu vzájomnej spolupráce vo svojom showroome na Bratislava Design Week 2013 v Pisztoryho paláci v Bratislave v dňoch  17.-22. 2013.

Z grantového programu Viac dizajnu Nadácie Tatra Banky bude hradená denná doprava do vývojového centra v Dojči, technické vybavenie tímu (Laptop PC) a štipendium pre jednotlivých kandidátov v predpokladanej výške 300EUR na osobu.

Termíny stáže
Začiatok stáže: 1.7. 2013
Ukončenie stáže: 1.9.2013

Propagácia spolupráce
Spoločnosť OMS. s.r.o v spoupráci s Nadáciou Tatra Banky bude spoluprácu propagovať na výstave Bratislava Design Week v Septembri 2013 a prostredníctvom svojich PR oddelení na webe, blogoch a facebookovej stránke. Vybrané univerzity budú vyzvané na využitie tohto priestoru k vlastnej propagácií.

Info na Fb

Letná stáž

Dizajnérska súťaž

Kontakt + info
Mgr.art Samuel Rihák ArtD.
Team leader concept and product design

OMS spol. s r.o.
419, 906 02 Dojč
Mob.: +421 908 905 569
Email: samuel.rihak@oms.skKomentáre sú uzavreté.