Prieskum a obhajoby záverečných prác LS 2012/13

Každý študent musí v predpísanom termíne nainštalovať svoju prácu podľa pokynov svojho pedagóga na určenom mieste. V deň hodnotenia už nie je možné realizovať inštaláciu. Pokiaľ študent nemá do 9.00 hod. v deň svojho hodnotenia nainštalovanú prácu je klasifikovaný známkou Fn. Každý študent podľa harmonogramu prevedie aj deinštaláciu svojej práce, aby sa predišlo poškodeniu alebo strate práce.

Hodnotenie prác bude realizované kolektívom pedagógov a doktorandov. Známkový priemer môže pedagóg vo svojom ateliéri upraviť známkou len o jeden stupeň. (Príklad – študent dostane od hodnotiacej komisie známku C, pedagóg ju môže ponechať alebo upraviť na B alebo D).

Počas letného semestra 2012-13 budú realizované 2 rozpracovanosti. Prvú rozpracovanosť bude realizovať v 4. týždni ateliérový pedagóg, druhá rozpracovanosť v 10. týždni bude realizovaná formou komisionálneho hodnotenia.

K prvej rozpracovanosti študent predkladá skice svojej predstavy o semestrálnom projekte, k druhej rozpracovanosti predkladá prácu, ktorá jasne deklaruje pripravenosť realizovať trojrozmerný model. V tejto etape musí byť jasný koncept prezentovaný kresbami, rozpracovanou vizualizáciou, pracovným modelom, prípadne rozpracovaným finálnym modelom. Druhá rozpracovanosť prebehne v čase ateliérovej výučby.

prof. akad. soch. Peter Paliatka
vedúci Ústavu dizajnu FA STU

Prieskum ÚD FA STU – LS 2012/13

27. 5. 2013Pondelok
INŠTALÁCIA 1. + 2. ročník Bc.

9.00 – 1. ročník – INŠTALÁCIA prác v domovskom ateliéri Vazovova 5
Základy dizajnu II + Modelovanie II + Kreslenie II
9.00 – 2. ročník – INŠTALÁCIA prác chodba ÚD FA STU

28. 5. 2013Utorok
PRIESKUM 1. + 2. ročník Bc. / INŠTALÁCIA 3. ročník Bc. + 1. ročník Mgr. art

9.00 – PRIESKUM prác – 1. ročník Bc. – Vazovova 5
13.00 – PRIESKUM prác – 2. ročník Bc. – chodba ÚD FA STU

Po ukončení prieskumu je nutné realizovať deinštaláciu

13.00 -    INŠTALÁCIA prác v domovskom ateliéri – 3. ročník Bc.
13.00 -    INŠTALÁCIA prác v domovskom ateliéri – 1. ročník Mgr. art.

29. 5. 2013Streda
PRIESKUM 3. ročník Bc. + 1. ročník Mgr. art

9.00 – PRIESKUM prác – 3. ročník Bc.
13.00 – PRIESKUM prác – 1. ročník Mgr. art.
Po ukončení prieskumu je nutné  realizovať deinštaláciu

Výberové predmety

30. 5. 2013Štvrtok9.00
INŠTALÁCIA prác výberových predmetov
Podľa pokynov vyučujúcich:
miestnosť č. 135 / chodba ÚD FA STU / domovské ateliéry

31. 5. 2013Piatok9.00
HODNOTENIE prác výberových predmetov
Po ukončení prieskumu je nutné  realizovať deinštaláciu

Záverečné práce – Mgr. art.

16. 5. 2013Štvrtok
odovzdávanie diplomových prác + MODEL (hodina  a miestnosť bude určená)
4. 6.2013Utorok
inštalácia diplomových prác v domovských  ateliéroch
5. 6. 2013Streda
obhajoba diplomových prác

Záverečné práce – Bc.

10. 6. 2013 Pondelok
odovzdávanie Bc. prác aj model (hodina  a miestnosť bude určená)
12. 6. 2013 Streda
inštalácia Bc. prác v miestnosti 069
13. – 14. 06. 2013Štvrtok
obhajoba Bc. prácKomentáre sú uzavreté.